Alimenty po rozwodzie. Jak długo?

Obowiązek świadczenia alimentacyjnego pomiędzy małżonkami po rozwodzie jest kontynuacją obowiązku wzajemnej pomocy, który powstał przez zawarcie związku małżeńskiego.

Z reguły Sąd zamieszcza w wyroku rozwodowym rozstrzygnięcie o alimentacji byłego małżonka. Korzystając z pomocy adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym, uzyskanie w sprawie o rozwód alimentów od byłego małżonka powinno zakończyć się sukcesem. Warto jednak podkreślić, że sprawa alimentów od dotychczasowej partnerki lub partnera jest skomplikowana i rządzi się innym prawami, niż kwestia ustalenia alimentów na wspólne dzieci.

Po rozwodzie, można uzyskać alimenty od byłego małżonka, jeśli:

  • znajduje się on w niedostatku,
  • sąd nie orzekł rozwodu z jego wyłącznej winy,
  • sąd orzekł rozwód z winy obu stron lub rozwód bez orzekania o winie

Stan niedostatku ma miejsce wtedy, gdy uprawniony nie ma możliwości zarobkowych i majątkowych umożliwiających pełne zaspokojenie jego usprawiedliwionych potrzeb. Uzasadnionymi potrzebami jest prawo do egzystencji na poziomie minimum socjalnego. Oczywiście zakres tego rodzaju potrzeb będzie uzależniony od indywidualnych warunków konkretnej osoby. Kryteriami tymi są wiek, stan zdrowia czy wykształcenie. Zupełnie inne będą potrzeby młodej osoby, która jest zdolna do podjęcia pracy, a inaczej osoby, która jest schorowana, wymaga szczególnej opieki, czy środków finansowych na stałe leki.

Obowiązek dostarczania środków utrzymania wygasa w przypadku, gdy uprawniony do alimentów wstąpi w kolejny związek małżeński. Jest to sytuacja niezależna od tego, który z małżonków poniósł winę za rozkład pożycia. Ustania obowiązku alimentacyjnego nie powoduje ślub małżonka zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego. Może być jednak powodem do zmniejszenia wysokości takiego świadczenia.

Alimenty po rozwodzie co do zasady ograniczane są 5-letnim terminem w przypadku, gdy sąd na wniosek stron nie orzekał o winie któregoś z małżonków. Po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód wygasa obowiązek dostarczania środków utrzymania. Z uwagi na wyjątkowe okoliczności sąd może wydłużyć ten okres. Do takich okoliczności można zaliczyć przewlekłą chorobę lub inwalidztwo uprawnionego do alimentów.

Alimenty po rozwodzie ustalane są dożywotnio, tylko wtedy gdy małżonek zobowiązany do ich zapłaty uznany zostanie za wyłącznie winnego lub współwinnego rozkładu pożycia. Obowiązek alimentacyjny w takiej sytuacji wygasa z chwilą śmierci któregoś z byłych małżonków. Co ważne, małżonek uprawniony do alimentów nie może dochodzić alimentów od spadkobierców zmarłego byłego małżonka. Obowiązek alimentacyjny wygasa również wtedy, gdy uprawniony do nich wstąpi w kolejny związek małżeński.

Warto wskazać, że po orzeczeniu rozwodu może dojść do istotnej zmiany okoliczności, które stanowiły podstawę zasądzenia alimentów. W takiej sytuacji można żądać stosownego zmodyfikowania orzeczenia przez Sąd i zmiany wysokości alimentów.

Z praktyki zawodowej jako adwokata zajmującego się sprawami rodzinnymi wiem, że ze względu na rozluźnienie lub zerwanie stosunków przez byłych małżonków po rozwodzie, a w konsekwencji istotne trudności związane z zebraniem niezbędnego materiału dowodowego dla wykazania w procesie swoich racji, bardzo trudno jest samodzielnie uzyskać oczekiwany wyrok. Dlatego też chętnie wyjaśnię Państwu kwestie dotyczące właściwego postępowania sądowego i podejmę się reprezentowania Państwa w ewentualnym sporze.