Od czego zależy wysokość alimentów dla dzieci?

Kwestia alimentacji dzieci jest z reguły wynikiem rozpadu związku rodziców dziecka. W sytuacji konfliktu między rodzicami bardzo trudno jest byłym partnerom wypracować zgodne porozumienie i uzyskać od byłego partnera dobrowolne alimenty dla dziecka w takiej wysokości, aby zapewniły mu dotychczasowy standard życia.

Gdy prowadzenie dialogu z byłym partnerem jest niemożliwe bez względu na przyczyny lub jeśli mają Państwo wewnętrzny opór do prowadzenia takich rozmów samodzielnie, zawsze pozostaje oddanie sprawy w ręce zaufanego adwokata i ustalenie alimentów na drodze postępowania sądowego.

Warto wiedzieć, że ustalając wysokość alimentów Sąd kieruje się uzasadnionymi potrzebami uprawnionego dziecka, a także możliwościami zarobkowymi oraz sytuacją majątkową zobowiązanego rodzica. Dlatego decydując się na skierowanie sprawy do Sądu niezbędne jest  podanie reprezentującemu Państwa adwokatowi wszelkich informacji, które ułatwiają określenie sytuacji życiowej rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.

Składając pozew o alimenty powinno określić się w nim sytuację zawodową i życiową zobowiązanego. Mowa tu o wieku i stanie zdrowia, dotychczasowych miejscach pracy, zawodzie, znajomości języków obcych, ukończonych kursach, ale też o ewentualnych osobach na utrzymaniu czy wreszcie o posiadanym majątku np. nieruchomościach, samochodach czy cennych ruchomościach itp.

Należy podkreślić, że rodzice zobowiązani są do alimentacji dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z osobistego majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Oznacza to, że wbrew powszechnemu przekonaniu alimentacja dziecka przez rodzica może trwać dłużej niż do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności. Dotyczy to głównie tych pełnoletnich dzieci, które nadal się uczą lub ich stan zdrowia uniemożliwia uzyskiwanie przez nie dochodów gwarantujących im niezależność finansową. W takiej sytuacji rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Wysokość ustalanych przez Sąd alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego dziecka. Na takie potrzeby oprócz typowych kosztów utrzymania składają się również koszty edukacji, zainteresowań i pasji dziecka oraz koszty ich leczenia.

Z dotychczasowej praktyki zawodowej wiem, że rodzic, który sprawuje nad dzieckiem opiekę na co dzień nie potrafi skrupulatnie podać wysokości tych poszczególnych kosztów lub też wielu z nich w ogóle nie uwzględnia. Jest to zupełnie zrozumiałe.

Dlatego w trakcie spotkań z Klientem przed przygotowaniem dla Państwa pozwu o alimenty szczegółowo analizujemy aktualne koszty utrzymania dziecka na dotychczasowej stopie życiowej. Taka aktywna współpraca adwokata z Klientem przed rozpoczęciem sprawy sądowej zwiększa szanse na uzyskanie w wyroku oczekiwanych przez Państwa alimentów.

Jeśli opisana sytuacja Państwa dotyczy zapraszam do kontaktu, chętnie pomogę w podjęciu najlepszej decyzji i podejmę się reprezentowania Państwa w takich sprawach sądowych.