Wszystko o dziedziczeniu ustawowym

Dziedziczenie ustawowe to kolejność dziedziczenia po spadkodawcy określony przez przepisy prawa. Występuje najczęściej w sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie testamentu. Do dziedziczenia ustawowego powołane są osoby określone w ustawie Kodeks Cywilny w art. 931-940. Przepisy te określają, kto i w jakich częściach dziedziczy po spadkodawcy.

Krąg spadkobierców

W pierwszej kolejności do spadku powołane są dzieci spadkodawcy i jego małżonek, którzy dziedziczą spadek w częściach równych, przy czym część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż ¼ całości spadku.

Jeśli spadkodawca nie pozostawił po sobie zstępnych, spadek przypada małżonkowi i rodzicom. Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi ¼ całości spadku.

W przypadku braku zstępnych i małżonka spadkodawcy, cały spadek przypada jego rodzicom w częściach równych.

Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.

Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy.

Jeśli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku i brak jest rodzeństwa spadkodawcy lub ich zstępnych, udział spadkowy rodzica dziedziczącego w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi połowę spadku.

Udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem i zstępnymi rodzeństwa spadkodawcy, wynosi połowę spadku.

W przypadku braku zstępnych spadkodawcy, jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych, cały spadek przypada małżonkowi spadkodawcy.

Jeżeli któreś z dziadków spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy.

W przypadku braku zstępnych tego z dziadków, który nie dożył otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

W przypadku braku zstępnych, małżonka, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada dziadkom spadkodawcy; dziedziczą oni w częściach równych.

W przypadku braku małżonka spadkodawcy i krewnych, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada w częściach równych tym dzieciom małżonka spadkodawcy, których żadne z rodziców nie dożyło chwili otwarcia spadku.

Przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym i jego krewnych tak, jak by był dzieckiem przysposabiającego, a przysposabiający i jego krewni dziedziczą po przysposobionym tak, jak by przysposabiający był rodzicem przysposobionego.

Przysposobiony nie dziedziczy po swoich wstępnych naturalnych i ich krewnych, a osoby te nie dziedziczą po nim.

Przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji.

Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia również w sytuacji, gdy przed śmiercią spadkodawca wystąpił do właściwego sądu o orzeczenie rozwodu lub separacji z wyłącznej winy tego małżonka, a takie żądanie było uzasadnione. Nadto wyłączenia małżonka od dziedziczenia może żądać każdy z pozostałych spadkobierców ustawowych powołanych do dziedziczenia w zbiegu z małżonkiem zgodnie z treścią powyżej wskazanych zasad.

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia następuje na mocy orzeczenia sądu, przy czym spadkobiercy zobowiązani są do wytoczenia takiego powództwa w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o otwarciu spadku, nie więcej jednak niż jeden rok od otwarcia spadku. Po upływie tego terminu, uprawnienie takie wygasa.

Sprawy spadkowe zdają się być nieskomplikowane i takie są, ale wyłącznie w prostych sytuacjach np. gdy spadkobiercy są znani, lub też gdy spadkodawca nie pozostawił po sobie długów. Z doświadczenia prowadzenia Kancelarii Adwokackiej wiem, że większość z spadkobierców nie zajmuje się regulowaniem sytuacji prawnej spadku przez wiele lat od śmierci spadkodawców, co może się wiązać z szeregiem negatywnych konsekwencji w zakresie np. odpowiedzialności za długi spadkowe, możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku, czy też różnych kwestii dotyczących nieruchomości należących do spadku.

Chętnie przybliżę Państwu kwestię dotyczące postępowań spadkowych. Specjalizuję się w prowadzeniu takich postępowań, dlatego jeśli uznacie Państwo, że nasza współpraca byłaby dla Państwa korzystna podejmę się reprezentowania Państwa w takich sporach.