Zabezpieczenie alimentów w sprawie o rozwód

Swoim Klientom zawsze powtarzam, że nie ma szybkich rozwodów. Mogą być łatwe lub trudne, ale nigdy szybkie. Czasami całe postępowanie trwa kilka miesięcy, a innym razem sprawa może trwać nawet kilka lat. W takich sytuacjach, zawsze pojawia się obawa co z alimentami na rzecz wspólnych dzieci w okresie trwania sprawy o rozwód?

Odpowiedź na taką wątpliwość jest prosta – trzeba uzyskać postanowienie zabezpieczające.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów

Jednym z obowiązkowych orzeczeń sądu rozwodowego jest rozstrzygnięcie o alimentach na małoletnie dzieci stron. Dodatkowo – jeżeli któraś ze stron tego żąda – sąd może także orzec o alimentach na rzecz małżonka.

Orzeczenie o alimentach wydane w wyroku o rozwód jest wykonalne dopiero po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, zatem po zakończeniu całego postępowania w dwóch instancjach. Wnosząc pozew o rozwód lub odpowiedź na ten pozew, można domagać się, aby sąd rozwodowy nakazał zobowiązanemu płacić alimenty (na rzecz małoletniego dziecka lub współmałżonka) już od początku postępowania i przez cały okres jego trwania – aż do prawomocnego zakończenia procesu. Takie orzeczenie na czas procesu to zabezpieczenie alimentów.

Aby uzyskać zabezpieczenie, niezbędne jest złożenie przez uprawnionego stosownego wniosku   zarówno w pozwie, w odpowiedzi na pozew lub w osobnym piśmie. W treści tego wniosku należy wskazać czego się domagasz, czyli w jakiej wysokości domagasz się zabezpieczenia alimentów.

Niezbędne jest w uzasadnieniu takiego wniosku uprawdopodobnienie dochodzonego roszczenia tj. wskazanie usprawiedliwionych kosztów utrzymania osób uprawnionych do alimentów.

Zabezpieczenie potrzeb rodziny

Innym rodzajem zabezpieczenia jakiego możesz się domagać w trakcie postępowania rozwodowego jest zabezpieczenie potrzeb rodziny w oparciu o art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Chodzi tutaj o zaspokajanie potrzeb rodziny jako całości, zatem tego rodzaju zabezpieczenie może służyć zaspokojeniu potrzeb wszystkich członków rodziny czyli zarówno dzieci jak i małżonka.

Takie orzeczenie często jest korzystniejsze niż zabezpieczenie „zwykłych” roszczeń alimentacyjnych na rzecz małoletnich dzieci. Z doświadczenia zawodowego wiem, że  przygotowanie wniosku o zabezpieczenie potrzeb rodziny jest skomplikowane, a Sądy z reguły preferują zabezpieczanie wyłącznie alimentów na rzecz małoletnich dzieci rozwodzących się stron. Dlatego też doradzam kontakt z adwokatem – specjalistą w zakresie rozwodów, aby rozważyć i przygotować taki wniosek.

Ile trwa rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie?

Zgodnie z przepisami wnioski o zabezpieczenie powinny być rozpoznawane bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej). Jeżeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, należy ją wyznaczyć tak, aby rozprawa mogła odbyć się w terminie miesięcznym od dnia wpływu wniosku. Tyle przepisy. W praktyce wygląda to jednak przeważnie dużo gorzej. Na ogół sąd przed rozpoznaniem wniosku o zabezpieczenie będzie chciał przesłuchać obie strony, dlatego też na termin rozprawy czeka się dłużej niż miesiąc.

Korzyści z uzyskania zabezpieczenia na czas trwania postępowania rozwodowego

Uzyskanie zabezpieczenia alimentów w opisanych powyżej wariantach pozwala Klientom na ich natychmiastowe uzyskiwanie od strony zobowiązanej, a w razie braku dobrowolnego regulowania alimentów również przez komornika.

Kolejną korzyścią z uzyskania zabezpieczenia jest również fakt, że strona w gorszej sytuacji ekonomicznej nie musi rezygnować ze swoich innych roszczeń np. z ustalenia winy w rozwodzie itp. tylko z powodu swoich obaw o brak środków na utrzymanie swoje i wspólnych dzieci w trakcie długiego postępowania o rozwód.

W swojej współpracy z Klientami wielokrotnie podkreślam, że do rozwodu trzeba się dobrze przygotować. Dlatego też jeśli rozważacie Państwo rozstanie z małżonkiem lub separację zapraszam do kontaktu. Specjalizuję się w prowadzeniu procesów o rozwód, dlatego jeśli uznacie Państwo, że nasza współpraca byłaby dla Państwa korzystna podejmę się reprezentowania Państwa w takich sporach.